ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง คุณลักษณะเขตสุจริต 5 ประการ กับบุคลากรแกนนำ สพม.32

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง คุณลักษณะเขตสุจริต 5 ประการ กับบุคลากรแกนนำ สพม.32


ายพีระวัฒน์  เศวตรพัชร์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4276574
    (ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต)

นายทองคูณ  หนองพร้าว
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2441667 
(ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต)

นางดาวดี  คีรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์  081-8781235

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT)  EB1-11

EB 1 รอบ 1

 
 


นายทองคูณ  หนองพร้าว
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                                     หมายเลขโทรศัพท์ 086-2441667 
                                                                          (ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต)

EB 1 รอบ 2                                                                                                 

 
 นางดาวดี  คีรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์  081-8781235

             
EB 2,3     ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอำนวย และทุกกลุ่มงาน                     
 
 นางกิตยาภรณ์  ทินปราณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์  044-612408 ต่อ 101
 
 นางจิตมณี  นิ่มหัตถา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์  094-4324624

EB 4,5และ6   ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 นางสุเนตร พรอมตตระกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์  083-4682526
 
 นางธันยชนก  เรืองวัชรศักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 082-3747644

EB7 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอำนวยการ,งานประชาสัมพันธ์,ICT

 นายประกอบ  จันทร์ประโคน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์  085-4979453
 
 นางพิชฌาน์  ศรีตะวัน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 087-8692536

EB 8 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล(งานนิติกร)

 นายธัชชัย   โสตขวัญฟ้า
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 080-7304633EB 9 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล(งานนิติกร) ,หน่วยตรวจสอบภายใน

 


นายธัชชัย  โสดขวัญฟ้า
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเษศ
หมายเลขโทรศัพท์ 080-7304633

                          


                                                     
      นางปราณี  อารีรัมย์
                                              ตำแหน่ง นักวิชารตรวจสอบภายในชำนาญการ
                                                          หมายเลขโทรศัพท์ 097-1355548


EB10 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน ,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  นายสัคสม พระภูจำนงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 083-1013925
 
 


นางสุเนตร พรอมตตระกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์  083-4682526

 

นางระพีพรรณ  มะลิพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 081-4701203  

EB11 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอำนวยการ, หน่วยตรวจสอบภายใน, กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางณัฐพร นะราณรัมย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4946509

 
นางปราณี  อารีรัมย์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 097-1355548
 ายพีระวัฒน์  เศวตรพัชร์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4276574
Comments