สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม 256(ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม 2560(ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน  2560 (ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 60)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561(ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 60)
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 60)


ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
 พระราชบัญญัติ/กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Comments