รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
 พระราชบัญญัติ/กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Comments