การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 
รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 62)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 62)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 62)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 62)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 62)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 62)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 61)

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม 256(ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม 2560(ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน  2560 (ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 60)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561(ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 60)
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 60)

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560)
รายงานผลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560)
รายงานผลโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560)
รายงานผลโครงการการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560)
รายงานผลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2560 ประกาศ ณ วันที่  4 ตุลาคม 2560
ราคากลางและตารางแสดงเงินงบประมาณ การดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560)
ราคากลางและตารางแสดงเงินงบประมาณ การดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32(ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560
ราคากลางและตารางแสดงเงินงบประมาณ การดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (ประกาศณ วันที่ 18 กันยายน 2560)
ราคากลางและตารางแสดงเงินงบประมาณ การดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560)
ราคากลางและตารางแสดงเงินงบประมาณ การดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2560)
รายงานผลการดำเนินการโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง"ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่  5 กันยายน 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฏาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่  3 สิงหาคม 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2560 ประกาศ ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่  5 มิถุนายน 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน2560 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่  4 เมษายน 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ณ วันที่  3 มีนาคม 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมกราคม 2560 ประกาศ ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2560
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
 พระราชบัญญัติ/กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศ