ปฏิทิน 200 วัน สพม.32

 

ปฏิทิน 200 วัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

 

เดือน

วันที่

กิจกรรม

กลุ่ม

มกราคม

 

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๘

นิเทศ ติดตาม

 

 

นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นิเทศ ติดตาม

กุมภาพันธ์

 

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๘

นิเทศ ติดตาม

 

 

นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นิเทศ ติดตาม

 

 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)

นิเทศ ติดตาม

 

 

สอบ O NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นิเทศ ติดตาม

มีนาคม

 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้ช่วย

บุคคล

เมษายน

 

จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาด้านประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชีในสถานศึกษา

ตรวจสอบภายใน

พฤษภาคม

 

ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต

ส่งเสริมฯ

 

 

พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ( Symposium )

บุคคล

มิถุนายน

 

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม,สมเสม็ดวิทยา,

ดงพลองพิทยาคม,จตุราษฏร์พิทยาคม,,พิมพ์รัฐประชาสรรค์,หนองตาดพิทยาคม

นิเทศ ติดตาม

กรกฎาคม

 

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

นิเทศ ติดตาม

 

 

จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ส่งเสริมฯ

 

 

พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ระยะ 1

บุคคล

สิงหาคม

 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)

นิเทศ ติดตาม

กันยายน

 

พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ระยะ 2

บุคคล

ตุลาคม

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด

นิเทศ ติดตาม

พฤศจิกายน

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นิเทศ ติดตาม

ธันวาคม

 

พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ระยะ 3

บุคคล

6-สิ้นเดือน

ทุกเดือน

 

ขออนุมัติพร้อมวางฎีกาเบิกเงิน เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง

พนักงานราชการ ค้าจ้างทุกโครงการ

การเงินฯ

25-สิ้นเดือน

ทุกเดือน

 

1.โอนเงิน เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้างประจำ เงินพนักงานราชการ

ค่าจ้างทุกโครงการ เงินค่ารักษาพยาบาล เงินค่าการศึกษาบุตร เงินค่าเช่าบ้าน

และอื่นๆ ที่โอนพร้อมเงินเดือน

2.ส่งข้อมูลเงินเดือนเป็น PDF ส่งให้โรงเรียนในสังกัด ทาง Smart Office

3.นำข้อมูลเงินเดือนขึ้นเว็ปไซค์ สพม.32

การเงินฯ

 

 

 

ตลอดปี

one stop service

1. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

 

 

 

อำนวยการ

2. การออกบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา

    ข้าราชการบำนาญ ( กลุ่มบริหารงานบุคคล )

3. การขอข้อมูลสารสนเทศ ( กลุ่มนโยบายและแผน )

4. การขอหนังสือสิทธิ์เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.

    ( กลุ่มอำนวยการ )

5. หนังสือรับรองบุคคล ( กลุ่มบริหารงานบุคล )

 

 

เดือน

วันที่

กิจกรรม

กลุ่ม

 

one stop service

6. งานรับโอนย้าย การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์ราชการ

    ( กลุ่มอำนวยการ )

 

อำนวยการ

7. การออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ

    ( เพื่อนำรถออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการใช้งานอื่น )

ตลอดปี

one stop service

KRS – ARS ติดตามข้อมูลจากโรงเรียนตลอดทั้งปี

อำนวยการ

เมษายน

 

บันทึก/ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยัน ข้อมูลสิ้นปีการศึกษาผ่านระบบ

Data Center 2013

แผนฯ

มิถุนายน

 

บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคลเข้าระบบ Data Center 2014

( ข้อมูล 10 มิถุนายน )

แผนฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                    

 

๑.                

 

               

                                               

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments