ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32ĉ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
11 ก.ย. 2563 03:00
ĉ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
11 ก.ย. 2563 03:00
Comments