มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพม.32

คำสั่ง สพม.32 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพม.32

ปฏิทินการกำกับติดตามความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์


                                                                    แบบฟอร์มแจ้งความจำนงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

แบบตัวอย่างการกรอกข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

Comments