O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 2563

คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มนโยบายแลแผน

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มส่งเสริม

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศการศึกษา
Comments