ทุน PAD สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 21:13โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยสถาบัน Padagogischer Austauschdienst (PAD) องค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนาธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ให้ทุนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาเยอรมนีในประเทศไทย จำนวน 2 ทุน เพื่อไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 โดยสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบ Goethe - Zertifikat A2 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ผู้ที่มีผลสอบแล้วสามารถยื่นผลสอบได้โดยไม่ต้องสอบใหม่) และกำหนดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 10 คน ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โดยผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย บทความภาษาเยอรมันตามหัวข้อที่กำหนด และใบรับรองคุณสมบัติจากโรงเรียน ไปยัง นางสาวปรัศนีย์ ศิลปนาวิน สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ทางอีเมล prasanee.sinlapanawin@goethe.de หรือทางโทรสาร 021088299 ***ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562***
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
13 มี.ค. 2562 21:13
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
13 มี.ค. 2562 21:43
Comments