ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้ายการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:33โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

สือเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำหรับปี 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกำหนดจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ในหัวข้อ "ภัยการค้ามนุษย์" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประกวด คือนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 รายละเอีย และใบสมัคร ตามสิ่งที่แนบท้าย สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
4 เม.ย. 2562 00:33
Comments