ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ประจำปี 2562

โพสต์31 ม.ค. 2562 23:00โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
               ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ประจำปี 2562 รายบะเอียดดังเอกสารที่แนบท้าย
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments