เพลง 3 อาร์สา

โพสต์17 เม.ย. 2562 01:38โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบ เพลง 3 อาร์สา ขับร้องโดย นายมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่) จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3 R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้วยสิ่งแวนล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3 R ไปยังเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
17 เม.ย. 2562 01:38
Comments