ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โพสต์10 ก.พ. 2562 23:15โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
            
                ด้วยสถาบันไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั่งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวยม ๔๘ ราย คิดเป็นอัตรป่วย ๓.๓๐ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผุ้ป่วยเสียชีวต ผู้ป่วยส่วนใหย่เป้นกลุ่มอายุ ๕-๑๔ ปี และมีแนวโน้มพบในกลุ่มผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น และมีการระบาดต่อเนื้องในหลายพื้นที่ ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อควบคุมโรค โดยเฉพาะทรายกำจัดลุกน้ำยุงลาย  และน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุงลายตัวแก่โดยให้ทุกพื้นที่ทำการสำรองสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก หากเกิดการระบาดเพื่อสาสมารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.พ. 2562 23:15
Comments