ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

โพสต์10 ก.พ. 2562 22:54โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

            ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์  กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน  ๔ หลักสูตร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒
ทั้ง ๔ หลักสูตร อบรม ณ โรงแรม Amari BURIRAM UNITED จังหวัดบุรีรัมย์ ดังรายละเอียดโครงการและกำหนดการฝึกอบรมที่ส่งมาพร้อมนี้ ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้จาก www.icehr.tu.ac.th รายละเอียดเพื่มเติมดังเอกสารที่แนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.พ. 2562 22:54
Comments