โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562

โพสต์27 พ.ค. 2562 00:53โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลองของนักวิจัยนักสถิติ นักวัดผลและนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัมนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2562 สมาคมฯ ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่าง ๆ รวม 11 หลักสูตร ดังรายละเอียดดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
27 พ.ค. 2562 00:53
Comments