โครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา วิทยาการคำนวณ

โพสต์17 เม.ย. 2562 01:57โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กำหน
ดสาระ เทคโนโลยี วิชา วิทยาการคำนวณ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Robot สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ปัจจุบันครูผู้สอนขาดความมั่นใจในการสอน มีความต้องการที่จะเรียนรู้ฝึกทักษะ Robot หลักสูตรพื้นฐาน 1 วัน ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท เพื่อเป็น ค่าสถานที่อบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอบรม และค่าวิทยากร พร้อมเกียรติบัตร ส่งใบสมัคร มาที่ e-Mail : pasee@pasee2u.com ***ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน***
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
17 เม.ย. 2562 01:57
Comments