โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ"

โพสต์11 ก.ค. 2562 00:09โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒยนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) แจ้งว่ารัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองผ่านกลไก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือให้ครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
11 ก.ค. 2562 00:09
Comments