โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย

โพสต์23 ก.ค. 2562 21:23โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ตามที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจะได้นำเทคนิควิธีการดังกล่าว ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเอกสารดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
23 ก.ค. 2562 21:23
Comments