โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวช สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โพสต์10 ก.ค. 2562 23:28โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวช กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ/พนักงานราชการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มนดยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวช ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.ค. 2562 23:28
Comments