โครงการประกวดนวัฒกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019)

โพสต์10 ก.ค. 2562 21:21โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการประกวดนวัฒกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019) ในหัวข้อ "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต" (Greenovation for the enhancement of tomorrow's life quality) เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ ค้นคิด ค้นคว้า ค้นหา รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.ค. 2562 21:21
Comments