โครงการประกวดคลิบวีดีโอ "Starfish Labz Clip VDO Contest"

โพสต์13 มี.ค. 2562 02:54โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

มูลนิธีสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นร่วมกับบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการ Starfish Labz ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นมาภายใต้พันธกิจของมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น มีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเน้นพัฒนานักการศึกษาไทย Starfish Labz จึงเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุก ๆ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบ Problem - Based Learning, Makerspace, นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนนักการศึกษาออนไลน์ และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้มาจากความสนใจของผู้เรียนเองเป็นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
13 มี.ค. 2562 02:54
Comments