โครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

โพสต์11 ก.ค. 2562 00:40โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแบบองค์รวมอย่างบุรณาการ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กรกฏาคม 2562 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
11 ก.ค. 2562 00:40
Comments