โครงการงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชและครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Prime Minister's Science Award

โพสต์14 พ.ค. 2562 23:32โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยการทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้น ส่งเสริมเยาวชในการพัฒนาทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงจัดทำโครงการ Prime Minister's Science Award 2019 ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเยาวชที่สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นต้นเป็นต้นแบบสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวช ครูและโรงเรียน ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่อไป โปรกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทาง Google Form ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1441 รายละเอียดการสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
14 พ.ค. 2562 23:32
Comments