โครงการ "MICE TEACHER 2019"

โพสต์11 มี.ค. 2562 01:19โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ MICE TEACHER 2019 หัวข้อ "แนะแนวครูแนะแนวสู่ธุรกิจไมซ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแนะแนวในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทราบข้อมูลความรู้อุตสหกรรมไมซ์และอีเวนท์ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาได้ โดยกำหนดการจัดโครงการฯ ดังกล่าวในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
11 มี.ค. 2562 01:19
Comments