การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ ปี 2562

โพสต์27 มี.ค. 2562 00:16โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้อนกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
27 มี.ค. 2562 00:16
Comments