การเตรียมความพร้อม "ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่"

โพสต์13 มี.ค. 2562 20:48โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรายงานข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีผู้ป่วย จำนวน 181,949 ราย อัตราการป่วยเท่ากับ 278.10 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 31 ราย คิดเป็นอัตราการตาย 0.05 ต่อประชากรแสนคนซึ่งพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลการระบาดประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาตาม QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)และสามารถประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/home หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
13 มี.ค. 2562 20:48
Comments