การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี2562

โพสต์15 พ.ค. 2562 00:20โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดให้มีการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริการสอนสหกรณ์ในโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและจัดประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 www.cpd.go.th หรือ http://office.cpd.go.th/cooptrain ละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
15 พ.ค. 2562 00:20
Comments