การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School)

โพสต์17 เม.ย. 2562 01:26โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนางานบริการการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา หรือ KSP School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและรองรับการให้บริการด้วยระบบ e-Service เต็มรูปแบบ ทั้งนี้สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ที่เว็บไซต์ คุรุสภา www.ksp.or.th เลือกเมนู "บริการประชาชน" 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
17 เม.ย. 2562 01:26
Comments