หนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา

โพสต์13 มี.ค. 2562 02:16โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 

ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือชุด "วชิรญาณ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  เนื้อหาสาระในหนังสือชุด "วชิรญาณ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สิงหาคม 2555 เนื้อหาสาระในหนังสือชุด "วชิรญาณ" ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ พระราชพิธีตำราวิชาการค้านต่าง ๆ การท่องเที่ยว การต่างประเทศ และสุภาษิตคำสอน ฯลฯ (1 ชุด มี 36 เล่ม และซีดี จำนวน 4 แผ่น ราคาชุดละ 29,900 บาท ท่านประสงค์จะจัดซื้อหนังสือดังกล่าว ขอความกรุณาติดต่อสั่งซื้อผ่านกองงานในพระองค์มาเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 10303 โทรศัพท์ 012803581 ต่อ 671, 677 โทรสาร022801639
 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
13 มี.ค. 2562 02:16
Comments