เชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์14 พ.ค. 2562 23:44โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกภาพ กอช. จึงได้กำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยจัดแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทรางวัลเกียรติยศ 2. ประเภทรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอมเยี่ยม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 020499000 ต่อ 515 หรือ 0633790008 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารมี่แนบท้าย 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
14 พ.ค. 2562 23:44
Comments