เชิญชวนสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:27โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ตามที่ กรมอนามัย โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่น เป็นหน่วยงานหลักในการออกแบบระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะเด็กวัยเรียนเรียนและวัยรุ่นมีกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สู่การแก้ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาสุขภาพ ลดเด็กอ้วน ผอม เตี้ยและไม่แข็งแรง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้าย
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
23 ก.ค. 2562 20:27
Comments