โครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา วิทยาการคำนวณ

โพสต์17 เม.ย. 2562 01:57โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กำหน
ดสาระ เทคโนโลยี วิชา วิทยาการคำนวณ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Robot สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ปัจจุบันครูผู้สอนขาดความมั่นใจในการสอน มีความต้องการที่จะเรียนรู้ฝึกทักษะ Robot หลักสูตรพื้นฐาน 1 วัน ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท เพื่อเป็น ค่าสถานที่อบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอบรม และค่าวิทยากร พร้อมเกียรติบัตร ส่งใบสมัคร มาที่ e-Mail : pasee@pasee2u.com ***ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน***

เพลง 3 อาร์สา

โพสต์17 เม.ย. 2562 01:38โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบ เพลง 3 อาร์สา ขับร้องโดย นายมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่) จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3 R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้วยสิ่งแวนล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3 R ไปยังเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School)

โพสต์17 เม.ย. 2562 01:26โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนางานบริการการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา หรือ KSP School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและรองรับการให้บริการด้วยระบบ e-Service เต็มรูปแบบ ทั้งนี้สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ที่เว็บไซต์ คุรุสภา www.ksp.or.th เลือกเมนู "บริการประชาชน" 

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธิบรมราชาภิเษก และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:43โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วย คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดโดรงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธิบรมราชาภิเษก จำนวน 99 รูป ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้ายการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:33โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


สือเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำหรับปี 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกำหนดจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ในหัวข้อ "ภัยการค้ามนุษย์" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประกวด คือนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 รายละเอีย และใบสมัคร ตามสิ่งที่แนบท้าย สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 

โครงการอบรม สัมมนา "หลักกฏหมายปกคลองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการ" รุ่นที่ 1

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:20โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วย คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดโครงการอบรม สัมมนา "หลักกฏหมายปกคลองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการ" รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้อง NK 1407 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1000 บาท โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาผ่านทางเวปไซต์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ https://isc.kku.ac.th/th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ประจำปี 2562

โพสต์31 มี.ค. 2562 21:08โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2562 21:10 ]


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จัดโครงการคัดเลือกครูสายวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับ ละ 2 รางวัล รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

การสัมมนา "วิจัย เปลี่ยนโลก" และ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

โพสต์27 มี.ค. 2562 01:10โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2562 01:20 ]


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" (Thailand Research Expo 2019) ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกิจกรรมภาคการประชุมสัมมนาและภาคนิทรรศการที่หลากหลาย และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การสัมมนา "วิจัย เปลี่ยนโลก" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับใช้ได้ดี และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562

การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ ปี 2562

โพสต์27 มี.ค. 2562 00:16โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้อนกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

โพสต์24 มี.ค. 2562 21:11โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2562 21:12 ]


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดประชุมสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้วยระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมีความสนใจ สามารถทะเบียนผ่านทาง http://ctbs.nrct.go.th/seminar 1ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

1-10 of 559