การแข่งขันเศรษฐสาตร์เพชรยอดมงกฏ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:46โดยศศิประภา หารภูมิ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ
                                             ด้วย ตลาดหลักทรัพธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดการแข่งขันเศรษศาสตร์ เพชรยอดมงกฏ  ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง การเงินส่วนบุคคลและการประกันชีวิต ให้โรงเรียนในสังกัดส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถทศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับชั้นละไม่เกิน ๕ คน เข้าร่วมการสอบแช่งขันเศรษศาสตร์ เพชรยอดมงกฏ  ครั้งที่ ๑๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ระเบียบการแข้งขันและสมัครได้ที่ www.set.or.th 

สมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลอเมริกา (Exchange Visitor Program)

โพสต์27 พ.ค. 2562 01:33โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


เนื่องด้วยองค์กรการศึกษาซึ่งไม่มุ่งหาผลกำไรอันได้แก่มูลนิธิ Aspect, FLAG, PAX อันเป็นมูลนิธิด้านการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือของสถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ในประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ Student Exchange Program รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา Tug Of War (ชักกะเย่อสากล) รายการ สพฐ.จอมพลัง 62 สนามที่ 1 - 4

โพสต์27 พ.ค. 2562 01:05โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งหนังสือที่ ศธ 04188/ว179 และ ศธ04188/178 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการจัดแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 62" ประจำปี 2562 ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562

โพสต์27 พ.ค. 2562 00:53โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลองของนักวิจัยนักสถิติ นักวัดผลและนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัมนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2562 สมาคมฯ ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่าง ๆ รวม 11 หลักสูตร ดังรายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม อบรมกีฬาบาสเกตบอล ในโครงการ นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล

โพสต์24 พ.ค. 2562 02:03โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ตามที่ NBA เอเชีย ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน บริษัท ชู๊ตอิท จำกัด ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล จัดให้มีโครงการการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลมาสู่เยาวชไทย OBEC - JR.NBA Coach Academy ขั้นตั้งแต่ปี 2560 รายละเอียดดังแนบ

ขอแนะนำ หนังสือชุด ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์24 พ.ค. 2562 01:49โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ในนาม บริษัท นานมีบุ๊กส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือตลอด 27 ปี ของการเติบโต บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในตัวสินค้าให้เหมาะสมและครอบครุมกับนโยบายด้านการศึกษาของประเทศในปีงบประมาณประจำปี 2562 บริษัท นานมีบุ๊กส์ จำกัด จึงใคร่ขอเสนอรายการ หนังสือชุด ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

โพสต์24 พ.ค. 2562 01:39โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะช่วยครูให้มีความรู้หลักภาษาและการใช้ภาษา วิธีสอน และมีนวัตกรรมที่ทำให้การสอนสนุก มีความสุขในการสอน และยังเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนวิทยฐานะด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถานบันคุรุพัฒนาอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร

โพสต์24 พ.ค. 2562 01:32โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ 8) ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมสัญจริยธรรมแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำหลักสูตรค่ายธรรมมาวุธ "พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวช" มาใช้ในการจักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองและผู้อื่น รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

การรับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562 (การรับตรงอิสระ)

โพสต์24 พ.ค. 2562 01:21โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562 โดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.ac.th รายละเอียดดังแนบ

ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"

โพสต์24 พ.ค. 2562 01:00โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าได้รับการประสานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet) รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ

1-10 of 590