โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ “OTOP Junior Contest”

โพสต์15 ต.ค. 2562 19:27โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการโอทอป          จูเนียร์ “OTOP Junior”  โดยเป็นการสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการทำมาค้าขาย อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต โดยร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเข้าสู่โรงเรียน เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อันเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนให้มีคุณภาพและมีคุณค่าทางสังคม
*** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรูปแบบเอกสารการจัดทำผลงาน ที่ส่งเข้าร่วมประกวดได้ที่เว็ปไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th และเว็ปไซต์บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด  www.prsthailand.com โดยส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนที่สังกัด จำนวน 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คณะทำงานส่วนกลาง โทร. 08 1924 5521) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน - วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"ฯ

โพสต์15 ต.ค. 2562 19:17โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน - วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเก่า) และรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 31 ตุลาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.buriramlocal.go.th 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non - Korean Educators 2019"

โพสต์24 ก.ค. 2562 00:23โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วย คณะมนุษย์สาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non - Korean Educators 2019" ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์24 ก.ค. 2562 00:11โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5

โพสต์23 ก.ค. 2562 23:51โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จะจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่  28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เริ่มสมัคร วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.niti.ubru.ac.th 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย

โพสต์23 ก.ค. 2562 21:23โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ตามที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจะได้นำเทคนิควิธีการดังกล่าว ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเอกสารดังแนบ

โครงการติวภาษาอังกฤษระดับมัธยมฟรี TAWEEKIT ENCLISH CAMP @ BURIRAM ครั้งที่ 3

โพสต์23 ก.ค. 2562 21:05โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยทางห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ดำเนินโครงการติวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษระดับมัธยมฟรี TAWEEKIT ENCLISH CAMP @ BURIRAM ครั้งที่ มาอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจโครงการฯ ทั้ง 2 ครั้งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการสนุกกับการเรียนและได้รับประโยชน์ นำไปใช้เป็นแนวข้อสอบในการสอบ โอเน็ตได้ ทางห้างฯ จึงได้ดำเนินโครงการต่อและขยายโครงการเพิ่มการติวคณิตศาสตร์ฟรี โดยมี รายละเอียดดังแนบท้าย

รับสมัครมักศึกษาครูสมาธิ ร่มที่ 45

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:50โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


เนื่องด้วย พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลายพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุมเทพมหานคร ได้มีเมตตาให้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 แล้ว ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 280 สาขา ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสมาธิ ไฮเทค เรียนง่าย เข้าใจง่าน ได้ผลเร็วทำให้ผู้เรียนมีพลังจิตหรือกำลังใจในการดำเนินชีวิต ผู้เรียนจะพบกับความสุขมากขึ้น นอนหลับง่าย ความเครียดน้อยงาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

เชิญชวนสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:27โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ตามที่ กรมอนามัย โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่น เป็นหน่วยงานหลักในการออกแบบระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะเด็กวัยเรียนเรียนและวัยรุ่นมีกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สู่การแก้ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาสุขภาพ ลดเด็กอ้วน ผอม เตี้ยและไม่แข็งแรง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้าย

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ืงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:13โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ืงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 1  31 สิงหาคม 2562 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

1-10 of 620