การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2562

โพสต์12 ก.พ. 2562 23:39โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

                    ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และสืบสาน สือทอดศิลปะทางด้านดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน เพื่อให้คงอยู่คู๋ชาติไทย ส่งใบสมัครและเอกสรต่าง ๆ ได้ตั้งแต่บัตนี้ จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0818745857 

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

โพสต์12 ก.พ. 2562 23:25โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

                    ด้วยกรมยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดจัดการประกวดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดฯ และเอกสารการสมัครได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/๑๓๔/๒๙๓๙๔ และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โพสต์12 ก.พ. 2562 00:47โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

            ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากการกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้  ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเป็นกรออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๒๕ น. ทางคลื่นความถี่ FM91MHz และถ้าหากไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ FM91MHz  ได้ในวันและเวลาที่ออกอากาศ สามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com  รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม

โพสต์12 ก.พ. 2562 00:22โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

                    ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. มศซ และ ศธ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ http://admission.swu.ac.th  โดยให้นักเรียนผู้สมัครสอบส่งเอกสาร/หลักฐานการประกอบสมัครทั้งหมดมายัง กำอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์10 ก.พ. 2562 23:25โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

            ด้วยกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลหมาราชนครราชสีมา ได้จำทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ ๗ (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้แก่สถานบริการของรัฐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม ในวันและเวลาราชการ โทร ๐๔๔-๒๓๒๐๓๙

ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โพสต์10 ก.พ. 2562 23:15โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

            
                ด้วยสถาบันไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั่งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวยม ๔๘ ราย คิดเป็นอัตรป่วย ๓.๓๐ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผุ้ป่วยเสียชีวต ผู้ป่วยส่วนใหย่เป้นกลุ่มอายุ ๕-๑๔ ปี และมีแนวโน้มพบในกลุ่มผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น และมีการระบาดต่อเนื้องในหลายพื้นที่ ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อควบคุมโรค โดยเฉพาะทรายกำจัดลุกน้ำยุงลาย  และน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุงลายตัวแก่โดยให้ทุกพื้นที่ทำการสำรองสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก หากเกิดการระบาดเพื่อสาสมารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอเชิญร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

โพสต์10 ก.พ. 2562 23:02โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


                  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการการออกแบบเชิงความคิดและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมด้านการคุ้มครองและความปลอดภัย Critial thinking  Persistence/GRIT รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

โพสต์10 ก.พ. 2562 22:54โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


            ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์  กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน  ๔ หลักสูตร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒
ทั้ง ๔ หลักสูตร อบรม ณ โรงแรม Amari BURIRAM UNITED จังหวัดบุรีรัมย์ ดังรายละเอียดโครงการและกำหนดการฝึกอบรมที่ส่งมาพร้อมนี้ ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้จาก www.icehr.tu.ac.th รายละเอียดเพื่มเติมดังเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

โพสต์10 ก.พ. 2562 22:31โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


                    ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อให้ผู็ฝึกสอนกีฬา สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งสือค้นเรียนรู้ และส่งเสริมความเข้าใจใน เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู็ที่สนใจ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพลศึกษา www.dpe.go.th  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม

โพสต์8 ก.พ. 2562 00:23โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

                ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน" ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม และ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต กาญจนบุรี จ.การจนบุรี ซึ่งจะรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/youthcamp/

1-10 of 526