คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สพม.32วิดีโอกิจกรรม

วิดีโอ YouTube


ภาพกิจกรรม

โฟลเดอร์ไดรฟ์


เอกสาร

โฟลเดอร์ไดรฟ์


หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรม ก.ต.ป.น.
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
17 ก.พ. 2563 19:23
ą
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
16 มิ.ย. 2563 01:10
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
17 ก.พ. 2563 21:08
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
17 ก.พ. 2563 20:59
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
17 ก.พ. 2563 21:11
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
17 ก.พ. 2563 19:26
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
17 ก.พ. 2563 20:30
ą
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
16 มิ.ย. 2563 01:14
ą
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
16 มิ.ย. 2563 01:14
Comments