คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สพม.32


โครงสร้างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 


นายดำรง  กรเกศกมล  นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษา เขต 32


                                      นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์    


 
นายกระพัน  ศรีงาน นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร

 นายวิฑูรย์ วงศ์อิน

                          
                                          

      ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
17 ก.พ. 2563 19:23
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
17 ก.พ. 2563 21:08
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
17 ก.พ. 2563 20:59
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
17 ก.พ. 2563 21:11
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
17 ก.พ. 2563 19:26
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
17 ก.พ. 2563 20:30
Comments