อบรมเชิงปฏิบัติการ " ครูผู้ช่วย "

โพสต์27 มี.ค. 2562 19:30โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ

วันที่ ( 25 มีนาคม 2562 ) ที่วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับมอบหมายจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ครูนำความรู้ที่ได้รับ มาปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์และเกิดสภาพต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและส่งผลถึงเด็กและเยาวชนของชาติในอนาคต โดยมีครูผู้ช่วย จำนวน 75 คน เข้าร่วมรับการอบรม ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562
Comments