อบรมเชิงปฏิบัติการ " ครูผู้ช่วย "

โพสต์27 มี.ค. 2562 19:27โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ

คณะวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ครูนำความรู้ที่ได้รับ มาปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์และเกิดสภาพต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและส่งผลถึงเด็กและเยาวชนของชาติในอนาคต โดยมีครูผู้ช่วย จำนวน 75 คน เข้าร่วมรับการอบรม ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
Comments