ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

โพสต์8 มี.ค. 2564 12:18โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2564 12:26 ]
            วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. (ภาคเช้า) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 (สหวิทยาเขตพุทไธสง) ประกอบด้วย 1. นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สหวิทยาเขตพุทไธสง 2. นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รองประธาน 3.นางสาวศรุดา ดีใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4.นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 5.นายมานพ สว่างจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ 6. นางสาวสุจริตรา กุสิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม และคณะครู รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้
            ทั้งนี้ คณะ ก.ต.ป.น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ข่าว : นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน
ภาพ : นายสุระ สุยะรา

ภาพการดำเนินการ ก.ต.ป.น.โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สหวิทยาเขตพุทไธสง สพม.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563


Comments