ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

โพสต์9 มี.ค. 2564 08:23โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2564 08:32 ]
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. (ภาคเช้า) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 (สหวิทยาเขตพุทไธสง) ประกอบด้วย 1. นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สหวิทยาเขตพุทไธสง 2. นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รองประธาน 3.นายสัจจา ประเสริฐกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4.นางสาวศรุดา ดีใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5.นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และ 6.นายมานพ สว่างจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายไทยรัฐ วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้อย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ คณะ ก.ต.ป.น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ข่าว : นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน
ภาพ : นายสุระ สุยะรา

ภาพการดำเนินการ ก.ต.ป.น.โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สหวิทยาเขตพุทไธสง สพม.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563


Comments