" ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง "

โพสต์16 ม.ค. 2562 19:08โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.30 ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเพื่อจัดทำเครื่องมือในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติใน 4 ด้าน ด้านการมอบงานและให้การบ้านนักเรียน การสอนซ่อมเสริม การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา ในการเตรียมการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีประธานสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม (ภาพกิจกรรม)
Comments