โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. พร้อมเกียรติบัตร โครงการสถานศึกษาสีขาว

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:16โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มอบโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. พร้อมเกียรติบัตร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองดีเด่น อันดับที่ 1 ประกอบด้วย ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลววิทยาคม นายพรเทพ สังฆะมณี ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ (เกียรติบัตร) นางสาวดวงใจ จีระวัฒนากิจ ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ (เกียรติบัตร) ภาพกิจกรรม
Comments