กลุ่มเบญจมิตร “ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี”

โพสต์13 ก.พ. 2560 22:08โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
กลุ่มเบญจมิตร สหวิทยาเขตละหานทราย สพม.32 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันเป็น

กลุ่มเบญจมิตร สหวิทยาเขตละหานทราย สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่สงเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ารวมกิจกรรมตามความสนใจและความเหมาะสม โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน และความเอื้ออาทรและสมานฉันท์

การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 720. คน ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 120. คน ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ คลิกชมภาพ


Comments