" โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์"

โพสต์31 ต.ค. 2559 01:23โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเปิดค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพทางปัญญา
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของศูนย์ขยายผล สอวน.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางปัญญา เต็มตามศักยภาพของตนเอง ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนต่างๆ ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล คัดเลือกและเตรียมความพร้อมในการนำเยาวชนไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับนานาชาติให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
การดำเนินการเป็นปีที่ 5 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสรมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิสอวน. ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ จำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 7-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ขยายผล สอวน.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทย
าคม   คลิกชมภาพ

Comments