โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:50โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต ตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ ร่วมแสดงนิทรรศการและคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) จำนวน 27 โรงเรียน ณ อาคารมัธยม 4 สพม.32 (บุรีรัมย์) ภาพกิจกรรม
Comments