โครงการพัฒนาครูในระดับภูมิภาค boot camp

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:46โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้( 6 สิงหาคม 2561 ) เวลา 09.30 น ที่อาคาร 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่น 19 โดยมีผู้อำนวยการโครงการ คณะศึกษานิเทศก์ วิทยากร ตลอดจนครู อาจารย์ เข้าร่วมเปิดค่ายการอบรมครั้งนี้ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้เน้นให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้ และได้ฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council โดยใช้เวลาอบรมแบบเข้มเป็นเวลานานถึง 3 สัปดาห์ ภาพกิจกรรม
Comments