โครงการ Open House 2019 เปิดประตูสู่ น.พ.

โพสต์20 ม.ค. 2562 18:34โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ ( 18 มกราคม 2562 ) ที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดงานโครงการ Open House 2019 เปิดประตูสู่ น.พ. " การสร้างโอกาส สร้างปัญญา สร้างคุณค่า สู่สากล " เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เต็มศักยภาพตามที่หลักสูตรต้องการ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก นักเรียนมีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ทำงานเป็นกลุ่มและยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น แสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาพกิจกรรม)
Comments