โครงการ EP/MEP OPEN HOUSE 2018

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:19โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จัดโครงการงานมหกรรมวิชาการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมทิวสน นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปิดเผยว่า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้รับมอบหมายจากศูนย์ประสานงานโรงเรียนในโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ EP/MEP OPEN HOUSE 2018 ประจำปีงบประมาณ 2561 งานมหกรรมวิชาการ EP MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “ The 11th Northeastern EP/MEP OPEN HOUSE 2018 ” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเหล่านี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน มีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้รับทราบความก้าวหน้าของนักเรียนและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ปกครองและสาธารณชนรับทราบความก้าวหน้าของนักเรียนและความสำเร็จของโครงการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นคุณภาพของโรงเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม English Program/Mini English Program ในทุกปีการศึกษาและทุกภูมิภาคของประเทศโดยศูนย์ประสานงานโรงเรียน ในโครงการ English Program/Mini English Program แตะละภาคเป็นผู้รับผิดชอบ งานมหกรรมวิชาการ EP/MEP ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถเปิดสอนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ( English Program/Mini English Program)ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 82 โรงเรียน มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 ประเภท ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ .  ภาพกิจกรรม
Comments