" การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

โพสต์13 ก.ค. 2560 05:47โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดการฝึกอบรมเฃิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยระบบLive Video เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์จาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาผู้เรียน โดยนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ประธานเปิดการฝึกอบรม ทั้งนี้ การอบรมแบ่งเป็น 4 ภูมิภาคๆ ละ 120 คน รวมจำนวน 480 คน ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่โรงแรมเดอศิตา ปริ๊นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 (ชมภาพกิจกรรม)
Comments