การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ฯ

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:49โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประชุมเชิงปฎิบัติการ การติดตามผลการดำเนินงานและมหกรรมวิชาการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการ การติดตามผลการดำเนินงานและมหกรรมวิชาการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ( 1 โรงเรียน 1 อาชีพ) โดยมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตเข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน 27 โรงเรียน .  ภาพกิจกรรม
Comments