"English Skills Competition Academic Year 2017"

โพสต์13 ก.ค. 2560 05:39โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32วันนี้ ( 1 ก.ค.60) เวลา 09.00 น ที่หอประชุมการเวก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งประเภทการแข่งขันมี 3 รายการ ประกอบด้วยการแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ (Imprompt Speech) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) การแข่งขัน Multi Skills Competition สำหรับผลของการแข่งขันผู้ชนะเลิศ จะได้สิทธิไปแข่งขันระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรม ปี 2560 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จำนวน 245 คน สถานที่การแข่งขันโรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Comments