" เด็กไทยหัวใจ STRONG "

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:28โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ (16สิงหาคม 2561) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ชื่อเยาวชนไทยหัวใจ STRONG โดย นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาของโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการวางรากฐาน ปลูกจิตสำนึกให้กับครู นักเรียน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนานักเรียน ครู ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ นักเรียน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัดสพม.32 จำนวน 152 คน คณะวิทยากร นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา นางรัชตาพร เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร นางสาวศุภนิดา แพงวงษ์ นางสาวณัฐกฤตา ศิริวงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และนายสมเกียรติ รองประโคน ๕รูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จำนวน 135 คน . ภาพกิจกรรม
Comments