" บุคลากรพสม.32เตรียมความพร้อมการประเมิน ฯ"

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:08โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สพม.32 ) บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน การดาเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดหน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ที่ผ่านมา) โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานมากว่ากว่า 1 ปี ต้องได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกคน .  ภาพกิจกรรม
Comments